Stanovy spolku

Spolek přátel muzea v Dačicích
Stanovy spolku

I. Základní ustanovení
čl. 1

Spolek přátel muzea v Dačicích je dobrovolná občanská iniciativa, která sdružuje především zájemce o minulost Dačic a okolí. Tato iniciativa se hlásí k více než stoleté tradici muzejního spolku v Dačicích, jenž byl založen již v roce v roce 1898. Činnost spolku je úzce spjata s akcemi a působením Městského muzea a galerie v Dačicích.

Sídlo Spolku přátel muzea v Dačicích: Městské muzeum a galerie, Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01, Dačice

II. Poslání spolku
čl. 2

Podílet se na akcích Městského muzea a galerie v Dačicích. Pořádat ve spolupráci s muzeem přednášky, výstavy a další kulturní akce pro členy spolku, jakož i širokou veřejnost města a regionu.

čl. 3

Vydávat jednou ročně muzejní sborník, jehož obsahem budou zprávy o činnosti spolku a muzea, studie z historie města Dačic a okolí. Stejně tak je náplní činnosti spolku vydávání dalšího vlastivědného a propagačního materiálu.

čl. 4

Podílet se na vyhledávání a shromažďování památek týkajících se historického a kulturního vývoje města a okolí; dále se podílet na dokumentaci současného dění ve městě a okolí. Získávat prostředky na doplňování sbírkových fondů muzea, na jejich ošetřování a restaurování, financování výstav a dalších akcí muzea.

čl. 5

Podílet se na propagaci vlastivědné a muzejní práce Městského muzea a galerie v Dačicích.

čl. 6

Podílet se na zachování a obnově kulturních památek a uměleckých děl minulosti i současnosti, jako i přírody ve městě a okolí.

čl. 7

Spolupracovat s jinými sdruženími a institucemi, jakož i se školami ve městě a regionu.

čl. 8

Pro finanční a materiální zajištění své činnosti vytvářet v rámci své působnosti materiální a finanční zdroje. Získávat sponzorské příspěvky, jiné finanční příspěvky a dary, ucházet se o financování svých projektů ze státních prostředků, jakož i grantů nestátních nadačních fondů.

III. Členství
čl. 9

Spolek má členy zakládající, řádné a čestné. Zakládající, řádní a čestní členové spolku mohou být jen osoby fyzické.

čl. 10

Řádné členy přijímá na základě podané přihlášky valná hromada nadpoloviční většinou přítomných.

čl. 11

Zakládající a řádní členové spolku mají tyto práva:
A) účastnit se valných hromad
B) volit a být voleni do orgánu spolku, výkon všech funkcí je zásadně čestný
C) spolurozhodovat o všech záležitostech spolku
D) využívat služeb poskytovaných spolkem
E) být informováni o veřejné činnosti a hospodaření spolku

čl. 12

Zakládající a řádní členové spolku mají tyto povinnosti:
A) řídit se stanovami spolku
B) vlastní aktivní činností uskutečňovat poslání spolku
C) platit členské příspěvky

čl. 13

Čestné členství nabízí výbor po schválení valnou hromadou těm osobám, které se významně zasloužily o vlastivědnou práci.

Čestní členové neplatí členské příspěvky a na valných hromadách mají hlas poradní.

čl. 14

Členství zaniká úmrtím, písemným oznámením o vystoupení ze spolku, nezaplacením členských příspěvků z vlastní viny do jednoho roku a vyloučením, pokud člen jednal v rozporu se stanovami a rozhodla o tom valná hromada nadpoloviční většinou přítomných.

IV. Valná hromada
čl. 15

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada. Tvoří ji všichni členové.

čl. 16

Valnou hromadu svolává výbor spolku z vlastního rozhodnutí jednou za rok nebo požádá-li o to nejméně 1/4 členů. Svolání musí být provedeno obvyklým způsobem nejméně čtrnáct dnů předem.

čl. 17

Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti spolku a výboru.

čl. 18

Valná hromada schvaluje, mění a doplňuje stanovy spolku.

čl. 19

Valná hromada volí a odvolává členy výboru.

čl. 20

Valná hromada přijímá nové členy spolku, rozhoduje a o vyloučení z řad spolku.

čl. 21

Valná hromada určuje výši členských příspěvků.

čl. 22

Valná hromada stanovuje úkoly spolku na příští období.

čl. 23

Valná hromada schvaluje volební a jednací řád spolku.

V. Výbor spolku
čl. 24

V čele spolku stojí výbor, který je volen přímo a tajně valnou hromadou.

čl. 25

Výbor má pět členů. Volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

čl. 26

Výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou za měsíc. Usnáší se prostou většinou z celkového počtu členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

čl. 27

Výbor má právo podle potřeby vytvářet pracovní skupiny jako poradní, odborné aj. a může je pověřit samostatným plněním úkolů. K zajištění plánovaných úkolů může uzavírat pracovní smlouvy.

čl. 28

O své činnosti podává výbor zprávu valné hromadě.

VI. Hospodaření spolku
čl. 29

Spolek hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou.

čl. 30

Příjmy spolku činí zejména:
A) členské příspěvky
B) dotace a dary
C) podíly na zisku a příjmy z vlastní hospodářské činnosti, je-li vyvíjena

čl. 31

Spolek nabývá majetek a spravuje ho podle obecně platných předpisů.

čl. 32

Finanční prostředky jsou využívány zejména k těmto účelům:
A) pořádání kulturních a osvětových akcí
B) publikační činnost
C) propagační materiál
D) nákup sbírkových předmětů
E) financování vlastních zařízení, jsou-li zřízena
F) financování výstavních akcí
G) příspěvky na studijní cesty
H) administrativu

VII. Závěrečná ustanovení
čl. 33

Spolek zastupují a jeho jménem jednají předseda a místopředseda, kteří mají plné podpisové právo.

čl. 34

Výbor může písemně zmocnit též jiné členy, aby v rozsahu zmocnění zastupovali spolek, jednali a podpisovali jeho jménem.

čl. 35

Zánik spolku. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady, která také určí jak bude naloženo s majetkem spolku.

V Dačicích dne 8. 6. 2000