Dačický vlastivědný sborník VI, 2011

Vyšlo VI. číslo Dačického vlastivědného sborníku

Dačický vlastivědný sborník VI Spolek přátel muzea v Dačicích připravil v jedenáctém roce své existence již 6. číslo sborníku, který opět nabízí svým čtenářům pohled do historie Dačic a jejich okolí.

Osobnost dr. Klanga, čestného předsedy spolku a přispěvatele sborníku, připomíná nekrologem ředitelka muzea Marie Kučerová.
Následují vzpomínky jiného rodáka, pana Miroslava Pelikána, jehož otec Antonín míval na Dolním náměstí v Dačicích vyhlášenou cukrárnu. Profesní začátky Antonína Pelikána, jeho válečné zážitky, později úspěšné budování rodinného podniku a zajímavě vylíčený způsob života živnostenské rodiny za 1. republiky ostře kontrastují s jejich osudy po nástupu komunistického režimu.

Miluška Slavíková připravila pokračování dokumentace křížů a kapliček v okolí Dačic – tentokrát v Hostkovicích, Lipolci, Dolních Němčicích, Volfířově, Řečici a Lipové. Příspěvek o stavebněhistorickém průzkumu kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie na starém hřbitově v Dačicích od Pavla Borského a Jiřího Bláhy přináší nový významný poznatek, který dosud historikům unikal – rok výstavby této drobné stavební památky.

Dějinám pohřbívání v Dačicích, s přihlédnutím k matrice zemřelých a dokumentaci starého hřbitova, se věnuje příspěvek Jany Bisové – čtenáři nechť se nelekají, toto pochmurné téma nabízí řadu zajímavostí, a také zde se mihnou Dalbergové, dosud hlavní téma bádání autorky. Pojem Mariánské opatrovny je Dačickým známý, ale co víme dosud o zřízení a chodu této dávno zaniklé instituce? Tuto mezeru vyplňuje práce Aleny Hejtmanové, která vychází především ze závěti zřizovatele Jana Svobody. Vznikem městského a okresního archivu v Dačicích ve 40. a 50. letech 20. století se zabývá Michaela Chládková, Petr Vedra se opět ponořil do starších dějin Jemnice, tentokrát za vlády Lucemburků.

Dějinám premonstrátského kláštera v Nové Říši se věnují dva noví mladí přispěvatelé sborníku, každý ze zcela jiného úhlu: Martina Bolom-Kotari popisuje pečeti představených kláštera, Jan Chvatík zmapoval v archivech zásah německých bezpečnostních složek proti premonstrátům v roce 1942. Válečnému období se věnuje také Michal Stehlík, který na konkrétním osudu sester Mückových ze Slavonic ilustruje hrůznou dobu 2. světové války, ale také nástupu totalitního režimu. V hlavním bloku článků se může čtenář seznámit ještě s novými znaky a vlajkami obcí Dačicka.

Kronika připomíná životní jubilea numismatika Gustava Skalského, rodáka z Velké Lhoty, výtvarníka Michaela Floriana ze Staré Říše, formou rozhovoru významné jubileum p. Naděje Jahelkové, dlouholeté ředitelky Městské knihovny v Dačicích a režisérky místních ochotníků, a informuje také o vyznamenání p. Dany Krtkové za dlouholetou práci v Českém červeném kříži.

Připojeny jsou zprávy o drobných událostech posledních dvou let – o nových sbírkách Státního zámku v Dačicích, získaných ze zámku Roztěž, opravách hrobky Dalbergů a dvou božích muk a objevu důlní štoly v Jemnici. Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea rekapituluje nejen činnost v posledních dvou letech, ale od počátku založení spolku v roce 2000, nechybí ani informace o nové regionální literatuře.

K lítosti redakční rady se nepodařilo tentokrát získat žádný příspěvek z oblasti přírodovědného bádání. Autoři i redakční rada přesto opět doufají ve vlídné přijetí nového čísla a přejí čtenářům stejně zajímavé zážitky, jaké měli při svém bádání. Nový sborník se objeví na předvánočních trhu na začátku prosince a bude k dostání v knihkupectvích, v informačním středisku a v dačickém muzeu.

Jana Bisová
Obsah Dačického vlastivědného sborníku VI.

Marie Kučerová
Odešel vzácný člověk

ČLÁNKY A STUDIE

Miroslav Pelikán
Vyprávění o jednom dobrém českém cukráři, o životě mého otce Antonína Pelikána

Miluška Slavíková
Kříže, kapličky a boží muka v okolí Dačic, 2. část

Pavel Borský - Jiří Bláha
Kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie v Dačicích

Jana Bisová
K dějinám pohřbívání v Dačicích, s přihlédnutím k matrice zemřelých a dokumentaci starého hřbitova

Alena Hejtmanová
Mariánská opatrovna v Dačicích 1845-1907

Michaela Chládková
Městský a okresní archiv v Dačicích. Vznik a vývoj v průběhu dvou desetiletí

Petr Vedra
Jemnice a Lucemburkové

Martina Bolom-Kotari
Pečeti představených a konventu premonstrátské kanonie v Nové Říši od roku 1641 do konce 18. století

Ivan Štarha
Nové znaky a vlajky Dačicka a Slavonicka

Jan Chvatík
Zásah německých bezpečnostních složek proti premonstrátské kanonii v Nové Říši v květnu 1942
(K připomínce 800. výročí založení novoříšského kláštera)

Michal Stehlík
Slavoničtí Židé v období 1938–1948. Příběh sester Mückových


KRONIKA

Zdeňka Chadimová
Střípky vzpomínek aneb Jak se klame čas (rozhovor s p. Jahelkovou)

Marcela Chvátalová
Paní Krtková získala ocenění ČČK

Ondřej Kolář
Numismatik Gustav Skalský

Marie Kučerová
Grafik Michael Florian


ZPRÁVY

Jana Bisová
Mobiliář zámku v Dačicích obohacen o nové předměty

Jana Bisová
Práce Hanse Prutschera v Kostelním Vydří

Jana Bisová
Oprava hrobky Dalbergů na starém hřbitově v Dačicích

Richard David
Oprava božích muk Za Lávkami

Miloslava Slavíková
Oprava božích muk u Chlumce

Marie Kučerová
Zpráva o činnosti spolku


Z REGIONÁLNÍ LIERATURY

Česká Kanada
Dějiny Jemnice
Paloušová: Kamenná boží muka